משחק תויגוע 1-2-3 באינטרנט

                                  1-2-3 Cookies קחשמ

תויגוע 1-2-3 (1-2-3 Cookies):

.הנפדה ירז לע חונלו שורפל תונווכתמ אל ינסיד תויומד .הת תויגוע ןיכהל הטילחה איה ,סואמ ינימ ילש דומחה תא שוגפ .תויגוע לש תואמגוד םע תוחלצ רפסמ תוארל ולכות .לשבל ליחתהלו םיבהוא םתא המ רוחבל םכילע .ךלש איה תירקיעה הדובעה לבא ,ךל רוזעי רבכעה .םירחא םיפסותו םימ ,םיציב ,חלמ ,רכוס ,חמק :םינוש םיביכרמ ןומה ךי .ילאמשה יכנאה חולב ןיגוריסל ועיפוי םה .לכימל ותוא ךופשל וא ותוא אלמלו ינימ םע רצומ לכ רופסל ךירצ התא .רונתל חולשלו תונוש תוינבת םע תויגוע רוציל ,בברעל קר רתונ זאו .1-2-3 תויגועב םינכומ םיפאמו תוקד המכ