משחק רבעל ץוציפ זגפ יצח ירוביג באינטרנט

                                  Half-Shell Heroes Blast to the Past קחשמ

רבעל ץוציפ זגפ יצח ירוביג (Half-Shell Heroes Blast to the Past):

.םירואזוניד ידי לע בשוימה םלועב ועקתשיו רבעב ויהי םכילע םיבוהאה .דיתעהמ ואוביש םירזייח - ףתושמ ביוא םהל היהי יכ לכל לעמו ,םיבצל .םינכוסמו םיעשורמ םירוצי הלא .םילבנ הברה ואר םהו ,הזכ רבד ושגפ אל םלועמ ונלש םירוביגה .תוירזייח תוצלפמ לומ תנכוסמו תינתמיא הבירי סיבהל םיבצו םירואזוני .תושגרמ תואקתפרהב ךמצע תא לובטיו רבעל ץוציפ Half-Shell Heroes לא