משחק הקיטמתמב הרוכ באינטרנט

                                  Math Miner קחשמ

הקיטמתמב הרוכ (Math Miner):

.רשעתהל ידכ תורקי םינבא וא בהז לש םירישע םיעקשמ אוצמל הצור הרוכה .חטשה ינפל בהזה יטגאנ תא לדגל רתונ ,בהז הרכמ אצמ ףוס ףוס אוה ,הר .ןטקכ לודג :בהז תוכיתח דכולו עלסה קמועל רדוחש דחוימ רישכמ הנב רו .תיטמתמ אמגודל הנוכנה הבושתה תא אצמת אל םא חילצי אל אוה לבא .טגאנה תא סופתי ששגהו רפסמ רחב .םלענ לכה זאו הצצפה תארקל שיגרהל לוכי אוה ,ועטת םא