משחק תומויא תוצלפמ גורה באינטרנט

                                  Kill Terrible Monsters קחשמ

תומויא תוצלפמ גורה (Kill Terrible Monsters):

.דימתמ בער ווחש תוער תוצלפמל זאו םייח םיתמל םישנא ךפהו ,תוריהמב .םיטנטומל וכפה רבכ םיבשותהמ תיצחמו ךלש ריעל עיגה םוהיזה .ןוזמה תקפסא תא שדחל ךירצ התא לבא ,קשנ ילב בוחרב תכלל לוכי אל הת .Kill Terrors Monsters -ב הבערו המשנ תלוטנ תצלפמ התוא תויהל אל י