משחק ריעב םידיחפמ םירופיס באינטרנט

                                  Scary Stories In City קחשמ

ריעב םידיחפמ םירופיס (Scary Stories In City):

.ןואכידל הסנכנ תושונאה ,תפסונ הפיגמ רחאל .רבדמה ירעב וטטוש םיבער םיבמוז ,דבע אל רבד םוש ,םוקמ לכב טלש ןבר .תוללמוא הרבע אל ךלש ריעה םג .ךכ לע ודוה םירתונה םיטעמה םיבשותהו ,רדס לש ןיע תיארמ לע תוחפל ר .םיבמוזל םינימז ויהו םיקירל וכפה תובוחרה הלילה תדר םע .דואמ וסעכ םיתמהו הלאכ ויה אלו טעמכ ךא ,םייארקא חרוא ירבוע רחא ם .התיבה רחואמ רוזחלו םירבח םע ראשיהל ךירצ תייה .ריעב םידיחפמ םירופיסב דורשת אל תרחא ,וב שמתשהל ךירצ התא ,ךתיא ד