משחק הדומח רגרוב תינרצי באינטרנט

                                  Cute Burger Maker קחשמ

הדומח רגרוב תינרצי (Cute Burger Maker):

.עיתפמ אל הזו הנימזו דואמ תיראלופופ הנמל וכפה םירגרובמה .תוינמחלה יתש ןיב םכל אבש והשלכ יולימ תחנה ידי לע ךירכ ןיכהל לוכ .תוינמחלה תייפאב ליחתמו ספאמ רגרובמה ןיכמ התא Burger Burger Make .םירצומו םילכל קקדזת ,ךכ םשל .תטלקה ךרואל ורבעי םהינש ,ןימי דצב .קצבה תא ןיכהל ידכ ךירצש המ תא קר רוחבל יאדכ .תוקריהו תוקריה ,רודכה :אלמל ליחתהל ולכות ,הנכומ היינמחלהשכ .הפי התוא םיחינמו תחלצ לע תרמגומה הנמה תא םיש