משחק בכרל הרוטקירק יעבצ באינטרנט

                                  Colors Car Cartoon קחשמ

בכרל הרוטקירק יעבצ (Colors Car Cartoon):

.םושיר רועישל ידוסי רפס תיבל וכלת ,Colors Car Cartoon קחשמב ,םיד .תונוש תורוטקירק ךותמ תונוש תוינוכמ םיארנ םהבש םידומעב העיבצ רפס .ןבל רוחשב גרוהל ואצוי םלוכ .ךינפל התוא חותפל ךכבו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא לע ץוחלל ךילע הי .םיעבצ םע חול עיפוי ןכמ רחאל .הנומתב םימיוסמ םירוזא לע תרחבש םיעבצה תא ליחהל ךרטצת תעכ .תרחא הנומתל רובעל ולכותו תינוכמה תא ועבצת הגרדהב זא