משחק הקיסומה תא שיגרת באינטרנט

                                  Feel The Music קחשמ

הקיסומה תא שיגרת (Feel The Music):

.Feel the Music קחשמב ךתיא בוש לאינד ןרקסהו קיחצמה רמנה רוג .המודכו ןירובמט ,הקראמ ,גנוג ,םיפות ,ףות :שרגמה לע הניגנ ילכ וחנ .רעוסו םושג ,ריהב :ריווא גזמ יסלפמ שולש וארת הנוילעה תילאמשה הני .ןיטולחל תונוש ויהי ןהמ תויצמתה ,םינתשמ םילילצהו םירישכמה דציכ ת .םשגו םיננועמ םיימשהשכ םג דוקרל רמנה רוגל םורגלו הקיזומ רבחל לוכ