משחק הנימ ןודיח באינטרנט

                                  Mina Quiz קחשמ

הנימ ןודיח (Mina Quiz ):

.תילגנאב םכלש עדיה תאו םכתלכשה תא תוארהל םכל עיצמ הנימ ןודיח קחש .תוריפו םייח ילעב ,םילגד :ונלש ןודיחב םהמ השולש שיו ,אשונ רחב .תילגנאב םשה לש תואסרג עברא היתחתמו ,טקייבואה לש הנומת םע הנומת .תולאש שמחו םירשע לע תונעל םכילע םיוסמ ןמז קרפב .קורי תרוקיב ןומיס ולבקתש דע תרחא הבושת קפסל םכילעו םודא בלצ עיפ .תודוקנ םיעברא ולבקת תחלצומ הבושת לכ לע .גישהל ולכותש ילמיסקמה םוכסה תא ףוסאל וסנ