משחק תונומתה תודיח באינטרנט

                                  Picsword Puzzles קחשמ

תונומתה תודיח (Picsword Puzzles):

.תילגנא םידמול םתא םא דחוימב ישומיש ועיגת יאדוובש רמואש המ ,יתוח .ילגנאה תיב-ףלאה תויתואמ תורצונ ןיכהל ךילעש הבושתה תולימ .תונומת יתש ךותמ תחא הלימ רוציל איה קחשמה תועמשמ .ףפועמ ןוקרד םה בובזו ןוקרד ,לסרודכ םה רודכו לס :אמגודל .תחאל תובלושמה םילימ יתש היהת הבושתה ,ללככ .ךסמה לש ןימי דצב הרונה לע ץחל ,תונעל השקתמ התא םא .הרושב הרושב וחתפיי תויתוא יתשו םיזמר ינש שקבל לוכי התא