משחק תובוב תבוב לש העיבצ רפס באינטרנט

                                  Boy Doll Coloring Book קחשמ

תובוב תבוב לש העיבצ רפס (Boy Doll Coloring Book):

.תונוש תובוב םע םיקחשמ תודליב ונלוכ .םקלח םע עיפוהל םכל עיצהל םיצור ונא ,יוב תובוב תבוב העיבצ שדחה ק .דחוימ העיבצ רפסב ושמתשת ךכ םשל .ךסמה לע ךלומ עיפות איה .תונוש תובוב לש ןבל רוחש תונומת ומקומי ויפד לע .םכינפל התוא חותפלו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא רוחבל םכילע היהי .רויצב םימיוסמ םירוזא לע תרחבש םיעבצה תא ליחת ,רויצה חול תועצמאב .הילע תודוקנ לבקמו הבובה תא עבצמ התא וז ךרדב