משחק דמחמ תויח לש העיבצ תכיסנ באינטרנט

                                  Princess Of Pets Coloring קחשמ

דמחמ תויח לש העיבצ תכיסנ (Princess Of Pets Coloring):

.ינסיד תוכיסנל אבה ךורב .רמנ ירוג ,ינופ יסוס ,תובנרא ,םילותח :םהילע תובוהאה דמחמה תויח ם .הלרדניס לע םיפדעומה - םידומח הקלחו תעלד לע דחוימבו םירוג לע קר .הנורחאל ןכוהש הקימונוקא יוקישל ולפנו םסוקה לש ורדחב הלאה םיבבוש .םעבצ תא ןיטולחל ודביא םינכסמה םירבדה ךא ,תוריהמב תאצל וחילצה םה .םייעבצ אלל וכפה םה םגש ,םיריהבה םיטישכתה תא הבהא ךא ,הנבל התייה .רתוי דוע םידמחנ תויהל םהל ונת ,םייפוי תא ריזחהל םידליל ורזע