משחק לגרודכ םרוטס תתיבש באינטרנט

                                  Football Storm Strike קחשמ

לגרודכ םרוטס תתיבש (Football Storm Strike):

.תומדקומב םינחבמה לכ תא רובעת םא הלודגה הגילל סנכיהל תונמדזה לכ .המ ןמז ךשמל קחשמו םינקחש ינש ,רינרוט ,םינומיא :םיבצמ העברא ללוכ .רעושכ וא ץולחכ רקבל ולכות תורשפא לכב .ועקשוהש םירעש השימח דע ךישמי קחשמה ,רבח ונימזה ,תוגוז קחשמל .חצני ןושאר עיקביש ימ .יארקאב עוגפל םכילע ןכלו ,הרטמה תא תוארל ולכות אלו הדשהמ קלח לכב