משחק הקספה אלל וירמ רפוס באינטרנט

                                  Super Mario Endless Run קחשמ

הקספה אלל וירמ רפוס (Super Mario Endless Run):

.טעמ עגרנ וירמו בר ןמז ךשמב תוירטפה תכלממב הרק אל ןפוד אצוי רבד .עיתפמב ולחה רעיהמ רצבמה תמוח תוזגפה ,םויכ םלוא .היעבה תא רותפל זאו תולגל ךירצ התא ,םייתוכלמה םירוציבב הרוי המלו .ץימאה וירמו ונלש הכאלמה ילעבל םיקוקז ונא ,דימת ומכ ,ךכ םשלו .שא תחת וליפאו ,ץורל ךרטצי אוהו וילגר תא חותמל ןמזה עיגה ,המ ןמז .תירזכאה הרוחשה הפילקל תחתמ לופיל אל ידכ ןמזב ץיפקהל וא ףפוכתהל .Super Mario Endless Run -ב דחי הז תא תושעל לוכי התא לבא ,ןמז הב