משחק .ץיוו io באינטרנט

                                  Witz.io קחשמ

.ץיוו io (Witz.io):

.שגרמ ץיוו קחשמ קחשל וטילחהו הנהמ הביסמל ופסאתה תוינועבצ בר תויב io, התא איה תועבורמה תויומדה תחא. .תוריהמו תונינשב ךלש םיביריה תא םידקהל אוה ףיכה .ךילא ףרטצהל וחילצהש םינקחש הרשע םיפתתשמ לכה ךסב .ךסמה לע ועיפוי הבושת תויורשפאו תולאש ,תועצה .תודוקנ ולבקת הז ליבשב ,ןונשו ךחוגמ יכה לבא ,ןוכנ יכה אל רוחבל ם .ליחתת רחא וא הזכ דמעומל העבצהה ,רפסמה ותוא תא לבקי והשימ םא .שגרמו יטרקומד לכה םיה ליח לצא