משחק Veggiezilla באינטרנט

                                  Veggiezilla קחשמ

Veggiezilla (Veggiezilla):

.הקסלאב הרגש ,ילומ ,10 תב הדלי בוש שוגפת הליזגווב .רתויב םילודגה תוקריה לודיגל תויורחת הנש ידמ וב תומייקתמ ,תאז לכ .הל רוזעתו ןושארה סרפה תא תחקל םעפה תנווכתמ ונלש הרוביגה .בורכ אוה לדגש ןושארה קריה .ןוכנ לכה תושעל ידכב לופיטו חופיט לע תורפס אוצמל ךרוצ שי .הניגב חמצי קנע קריו חילצי קוניתה תוארוהה תא אצומ התאשכו ,םיערזה