משחק השוטנה ריעה יבמוז באינטרנט

                                  Zombie Of Abandoned City קחשמ

השוטנה ריעה יבמוז (Zombie Of Abandoned City):

.ארונ עורל ךפהו עתפל ררחתשה ליגרה תעפשה ףיגנ .ריוואב אשינה תפיטב קבדנש םדא תמ ללכ ךרדב .יבמוז ומכ רתוי ,ירמגל רחא רוציל ךפה אוה ררועתהש רחאל ךא ,םייח י .לודג חטש הסיכש רזומהו בוהצה לפרעה תאו טירואטמה תליפנ תא ורכז םל .תונתשהלו תולחל ולחה םיחמצו םישנא .Zombie Of Abandoned City -ב תומיגד תחקלו םיבמוזה חטש תא תונפל ת