משחק 2 השוטנה ריעה יבמוז באינטרנט

                                  Zombie Of Abandoned City 2 קחשמ

2 השוטנה ריעה יבמוז (Zombie Of Abandoned City 2):

.םיבמוזל םישנא ךפוהש עודי אל ימסוק ףיגנ םג אלא ,סרה קר אל איבה א .םייחב ורתונ םייאבצהו םינעדמהמ קלח קר ,הרוק המ וניבה םישנאש דועב .םמצע לע ןגהל ועדיש ללגב ינשהו ,םירקנובב םירתסנו םינגומ ויה םהש .תושונאה תא אפרל ליחתהלו אובחמהמ תאצל ךירצ התאש רמואש המ ,ןוסיח .Zombie Of Abandoned City 2 -ב ןוסיחה תא םהל תתלו דורשל וחילצהש