משחק םייח ילעב ריכזת קחשמ באינטרנט

                                  Animals Memo Match קחשמ

םייח ילעב ריכזת קחשמ (Animals Memo Match):

.םיילגר יתש לע םיענ ףאו םירבדמ םה :םישנא ומכ םיגהנתמ םה ךא ,תויו .םיריוצמ םייח ילעב ןווגמ לש תונומת םינטקה ויסיטרכב ףסא Memo Memo .ינש דצמ היחו ,סיטרכה לש דחא דצב ריוצמ הלאש ןמיס .הנומת התוא םע םכילא ומקומי םיסיטרכ .חותפה םוקימב ןקתל לכותש םיהז םיוות ינש אצמו תוגוזב םתוא בבוס .האלמה ןתחיתפל ןמזו הנוש תונומת טס - המר לכ