משחק םימיהדמ לע ירוביג לש העיבצ באינטרנט

                                  Aamazing Superheroes Coloring קחשמ

םימיהדמ לע ירוביג לש העיבצ (Aamazing Superheroes Coloring):

.םושיר רועישל ידוסיה רפסה תיבל םכתיא ךלנ ,Aamazing Superheroes C .םינוש לע ירוביג לש ןבל רוחשב תונומת תוארל ולכות םידומעבש העיבצ .םרובע תונומת איצמהל ךרטצת .ךינפל התוא חתפו רבכעה תרזעב תונומתה תחא לע ץחל ,ךכ םשל .הנומתב םיוסמ רוזא לע םתרחבש עבצה תא וחרמת ,םיעבצ תטלפו תושרבמ ל .רוביגה תא ועבצת הגרדהב זא