משחק םייתודידי םינוקרד לש העיבצ באינטרנט

                                  Friendly Dragons Coloring קחשמ

םייתודידי םינוקרד לש העיבצ (Friendly Dragons Coloring):

.םייתודידי םינוקרד לש העיבצ שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא רתאב םיריעצ .םינוקרד ומכ םיידגא םירוצי לש ןבל-רוחש תונומת תוארל ןתינ םהב םיפ .רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל םכילע היהי .הנומתב םימיוסמ םירוזא לע םתרחבש םיעבצה תא ליחהל םכילע היהי ,דחו .ןוקרדה תא הגרדהב עבצת ךכב