משחק רטסאמ הציפ באינטרנט

                                  Pizza Master קחשמ

רטסאמ הציפ (Pizza Master):

.ריעב תירלופופ ךא הנטק היירציפב הרשמ לביק סאמות ריעצה רוחבה .רטסאמ הציפ קחשמב תוחוקל תרשל ול רוזעתו ולש ןושארה הדובעה םוי או .הנמזה ועצביו ךילא ואובי םה .חוקלה דצל הנומתכ גצות איה .המיעט הציפ תנכהל יפיצפס ןוכתמ תובקעב םיעט לכואב שמתשהל וכרטצת ת .הרומת וילע ולבקתו חוקלל ותוא וריבעת ,ןכומ היהי לישבתהש רחאל