משחק ףלצ רואזוניד באינטרנט

                                  Dinosaur sniping קחשמ

ףלצ רואזוניד (Dinosaur sniping):

.רואזוניד לש הפילצב דוצל םכתא םינימזמ ונא .הרויה תפוקת לש םיילאוטריווה תודשב םילודג םידעי רפסמ םכרובע ונכה .ירוטסיהרפה ךרשה ךבסב םיעור םינוש םילדגו םיגוסמ םירואזוניד .ךסמה לש הנותחתה תילאמשה הניפב רותפכה תזזה ידי לע םתוא שפח .ירילו הארמה ןווכל תויורשפא הניפל ןימימ .םלצל ךלוה התא ימ תא רתוי בוט תוארל ידכ הקיטפואה תלדגה תרזעב הרט .תוריל תונמדזהה תא דבאת תרחא ,ועגרית לא ,הקירזו דעי רחא שופיחב ה