משחק טובור לש העיבצ רפס :רפסה תיבל הרזח באינטרנט

                                  Back to School: Robot Coloring Book קחשמ

טובור לש העיבצ רפס :רפסה תיבל הרזח (Back to School: Robot Coloring Book):

.םושיר רועישל דוסיה תותיכב רפסה תיבל וכלת בוש ,טובור לש העיבצ רפ .םיטובור לש םינוש םימגד לש ןבל רוחשב תונומת תוארל ולכות םידומעבש .ךינפל התוא חותפלו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא לע ץוחלל ךרטצת .םתרחבש הנומתה ירוזא לע םימיוסמ םיעבצ וחרמת ,םיעבצו תושרבמ לש םי .טובורה תא הגרדהב עבוצ התא ,ךכיפל