משחק אחספה תכיסנ ךפהמ לש םסק באינטרנט

                                  Magic of Easter Princess Makeover קחשמ

אחספה תכיסנ ךפהמ לש םסק (Magic of Easter Princess Makeover):

.אחספה תשפוחל ןנוכתהל ידכ דחי תושגפנ תוכיסנ תורבח .לסל ןתוא סינכהלו םיציב טשקל תוצור תונב .םיגחב רקיעבו ,הפי תוארהל דימת תוכירצ תונבש ןוויכמ ,םמצעמ וחכשי .הפי תקורסת ורחבו הלש רופיא ושעת זאו ,תחא הציב עובצלו עובצל הכיס .ךילהתהמ הנהנ ,קחשמב בבותסהו ךלש םילוענמה תא רסה .םימלשומ םירזיבאו תוקורסת ,רופיא םע תויפהפי תצובקו ידוחיי סופד ם