משחק םיה תב לש העיבצ קחשמ באינטרנט

                                  Princess Mermaid Coloring Game קחשמ

םיה תב לש העיבצ קחשמ (Princess Mermaid Coloring Game):

.תופי םי תולותב םייח םירגאמו תורהנ ,םיסונייקוא ,םיב .םהילע םיניחלמ תודגאו םיסותימ ,םירופיס .םיגד תובנז םע תויפוש ,םיה יקמע דע ,םש והשלכ םוקמבש ןימאהל הצור .םי תולותב קסוע ונלש העיבצה רפס .םיקלח ינשל קלוחמ הז .ינועבצ יולימב וא תונורפעב עובצל ולכותו םימושיר ואצמת תחאב .םינבל םינידס ואצמת תרחאב .םיה תב לש העיבצה קחשמב עובצל לכותש תינבת וילע עיפות ,ןבלה הדשה