משחק שאלסו טפארק באינטרנט

                                  Kraft & Slash קחשמ

שאלסו טפארק (Kraft & Slash):

.םש םתטילש תא ססיבו םיבאז ידי לע דכלנ ורפכש ןוויכמ ,ותיב תא בוזע .דבלב תכתמ תלגע ומע היהו רעיב אבחתה ןכסמה רוחבה .םכתרזעב םהב שמתשהל לוכי אוהו םיטנמלאב טולשל תלוכיה תא שי רוביגל .םיער םירוצי תפקתה ינפמ םיקרבו םימ ,שא תותיבש לע ןגהל ןתינ ,הלחת .םישלופמ ךלש תיבה תא ררחשל יוכיסה תא לידגהלו ךחוכ תא קזחל תנמ לע .Kraft & Slash -ב הפקתהו הנגהל םישדח םיטירפ לבקו םיטנמלא בלש