משחק תות תציצקל הקותמ תונח באינטרנט

                                  Strawberry Shortcake Sweet Shop קחשמ

תות תציצקל הקותמ תונח (Strawberry Shortcake Sweet Shop):

.הדש תות לש תוקותמה תונחב חתמכ זא םכל עיצת הרוביגהש תומיעט תונמ .חותפל הרוביגה תנווכתמ התוא ,השדח םיקתממ תונח םסרפל ולכות ךכ .םיהדמ לייטקוק םיניכמ ףוסבלו םיעט קיטרא ביטרק םיאיפקמ ךכ רחא ,תו .יקפואה חולב ךסמה תיתחתב יאמצע ןפואב םיביכרמה תא רוחבל ןתינ .ךכב יולת ,ףוסב לוכאל ךירצ םכמצעבש ,תידיתעה הנמה לש ומעט