משחק העיבצ םידליל םייתודידי םיסוטמ באינטרנט

                                  Friendly Airplanes For Kids Coloring קחשמ

העיבצ םידליל םייתודידי םיסוטמ (Friendly Airplanes For Kids Coloring):

.םידליל העיבצ יסוטמל יתודידי שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב .תונוש תורוטקירק ךותמ םיסוטמ לש םינוש םימגד לש ןבל-רוחש תונומת ו .םכינפל התוא חותפל ךכו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא לע ץוחלל םכילע ה .םיעבצ חול תוארל ולכות תעכ .הנומתב םיוסמ רוזא לע ותוא ליחהל לכות עבצ תריחב .ירמגל עבצל ותוא ךפוהו סוטמה תא עבוצ התא הגרדהב זא