משחק 2 חכשנש קוניצ באינטרנט

                                  Forgotten Dungeon 2 קחשמ

2 חכשנש קוניצ (Forgotten Dungeon 2):

.םיבשותה לש םהילגר תחת תוערתשמה ,תויעקרק תת תורעממ םיעיגמ םהו הש .חטשה ינפל וצרפש דע ,תוצלפמב םש םחליהלו קוניצל סנכיהל רתויב םיקז .רוזעיש רוביג רוחבל םכילע .םימחול ינש ,תשק ,ףשכמ ,ןמקמנ :םידמעומה ןיב .ולשמ תונורסחו תונורתי דחא לכל .ןימי דצב ועיפוי םה ,םירוביגה ינייפאמ תא חתנ ךתריחבב .Dungeon Dungeon 2 ב ןויסינ רבצ ,תורחא תוער תוחורו םידלש ,םיבמוז