משחק זכרמב לדודה תנפוא באינטרנט

                                  Downtown Doodle Fashion קחשמ

זכרמב לדודה תנפוא (Downtown Doodle Fashion):

.הלודג הרבחב תבצעמכ תדבועו יתריצי יד םדא איה הנא .םוימויה ייחב היתולוכיב תשמתשמ איה ,ידמל תובורק םיתעל .הז םע הל רוזעת ,ריעה זכרמ לש לדודה תנפואב םויה .תוירוקמ תושובלת ןיכהל הצור ךלש הרוביגה .םכל תועצומה תויצפואהמ םידגב רוחבל וכרטצת ,הלחתה רותב ,ךכ םשל .דחוימ עבצ חול תועצמאב םינוש םיעבצב תשובלתה לש טנמלא לכ עובצל ןת .אצת איה הדליה תא שיבלמ התאשכ .םינבמ תוריק תעיבצל היתולוכי תא םשייל לכות איה זא