משחק תומולח יברב תואקתפרה באינטרנט

                                   Barbie Dreamhouse Adventures קחשמ

תומולח יברב תואקתפרה ( Barbie Dreamhouse Adventures):

.תוברה היתורבחו היתורבח םע הרג איה םש ,תומולח ריעב רקבל םכתא הני .םיניינעמ תומוקמ המכב רקבל ולכות ךא ,תחא תבב תופצל ולכות אל .דחי ךרדל ואצתו םויהל תומישמ רפסמ הננכת הרוביגה .הרבח םע ןוטנימדב ברק וד עבקנ ,סינטה שרגמב ,הלחתה רותב .ביריה לש שרגמב תשרה ךרד םיסירתה תליענמ תמחלנ איהש ךכ הרוביגב הט .םילושכמ לעמ הציפק ידי לע קחרמה לע רבגתהל הל רוזעתו םיסוס תבהוא .םיאובחמ קחשל בהואש הלש בוהאה רוגה תא אוצמל ךממ שקבת איה הליחת ך