משחק םיפרק באינטרנט

                                  Crepes קחשמ

םיפרק (Crepes):

.הירוה םע הנטקה לזאה הרג וב תיבב םכמצע תא אוצמל ולכות שדחה םיפרק .הז םע הל רוזעתו ,התבל ידמל תניינעמ תיאפוריא הנמ לשבל הצור הדליה .תונוש תונמו ךירצ התאש םירצומה ומקומי וילעש ןחלוש היהי ךינפל ,חב .ךיתולועפ ףצר תא ךל דיגתש קחשמב הרזע שי .ןוכתמה יפ לע הנמה תא ןיכהלו לכוא תחקל ךרטצת םהיתובקעב .הלבטה תא רידגהל ולכות ןכומ אוהש עגרב