משחק יברב לש העיבצ תוריצי באינטרנט

                                  Barbie Coloring Creations קחשמ

יברב לש העיבצ תוריצי (Barbie Coloring Creations):

.יברב לש העיבצ תוריצי םש ול ארקו העיבצ רפס ךרובע ביכרהו םיברע המ .םיבר םירבחו הלש דמחמה תויח ,המצע הבובה לש תונומת ללוכ ,םימושיר .עובצל ליחתהלו הצור התאש המ רוחבל לוכי התא .חוצחצו יולימ :העיבצ ילכ .רתוי המיאתמ תשרבמ ,השק דובעל תמאב הצורש ימלו ,יולימב שמתשה ,הרי .שדחמ התוא עובצל ולכותו םושירל ךופהת איה ,םכלש הרואפתהמ םכלש תונ