משחק באינטרנט

                                  Coloring Book Airplane V 2.0 קחשמ

(Coloring Book Airplane V 2.0):

.V 2 סוטמ רפס העיבצ קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתויב םינטקה םינקח .םינוש םיסוטמ ימגד םע עיפוהל תוסנל םילוכי םה ןהב 0 .ןבל רוחשב תונומתב ךסמה לע םכלומ םתוא תוארל ולכות .ךלומ דחא חותפל ידכ םהמ דחא לע ץוחלל ךילע היהי .הנומתה תא עובצל ליחתת ,םינוש םילוחכמו םיעבצ תרזעב ,ןכמ רחאל .הנומתב םיוסמ רוזא לע ותוא ליחהל לוכי התא עבצ תריחב ידי לע .עובצל ול ומרגתו סוטמה תא ועבצת הגרדהב זא