משחק קילפ לגרודכ באינטרנט

                                  Flick Football קחשמ

קילפ לגרודכ (Flick Football):

.Flick Football תארקנה ונלש תנווקמה לגרודכה תופילאל םכתא םינימזמ .קחשל ןווכתמ התא המשלש הצובקה תא רוחבל ךילעו תוצובק הנומש ללוכ ה .חול קחשמב ומכ ,רותה רדסב םיכלהמ השולש ועצבת ךידגנתמו התאש הלאכ .רעש עיקבהל וא רודכב תוכהל ןיפולחל לכותו ,ךלהמ לכל תוצקומ תוינש .רעשל רשפאה לככ ברקתהל ,ךלש ןקחשל הריסמה תא ריבעהל לוכי התא .סנקו הריבע ארקנ הז ,םיבירי ינקחשב שגנתהל לוכי אל התא .תוקד יתש ךשמנ קחשמה לכ