משחק Chemz io באינטרנט

                                  Chemz io קחשמ

Chemz io (Chemz io):

.ץראה רודכ ינפ לע םישנאה רפסמ תתחפהל תונוש תוינכות יאשחב חתפמש ם .קירט תצק הילע קחשלו וז הירואיתב ךומתל ונטלחה ,Chemz io קחשמב .תיתימא היצריפסנוקב קלח תחקל ואוב .םילקימיכ סוסירו חטשה ינפ לעמ ףועיש סוטמ דמוע םכתושרל .םישנא רתויש המכל עיגהל איה הרטמה .םייפנכה תטומ תלדגהל םיסונוב ףוסא .שדח סוטמו ולש םיגשיהה לכ תא לבק ,ביריה תא סורהל חילצמ התא םא