משחק שא תפוס באינטרנט

                                  FireStorm קחשמ

שא תפוס (FireStorm):

.םתא םימחלנו םירזייחה ועיפוה וב תכלה בכוכל וכלת ,ללח ינחנצ תיילו .המדא תמדא לש תובשומ המכ סופתל חילצה ביואה .םירעהמ םתוא ליפהל ךרטצת .ריעה תובוחרב םקומתש ,היולג היהת םכלש תומדה ךסמה לע םכינפל .קשנ רוביגל היהי םינטרסב .תוריהזב לכתסהלו ריעה תובוחרב עונל ליחתהל ךרטצת .סיבהל שאב חתפו ךלש קשנה תא וילא ןוויכ ,ביואל בל םש התאש עגרב .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי גרוה התאש ביוא לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות