משחק !!! םיהדהל באינטרנט

                                  Amaze!!! קחשמ

!!! םיהדהל (Amaze!!!):

!!! םיהדמ לזאפ .תוקומע תובשחמו תודחוימ תויגול תולוכי םכמ שורדי אל אוהש ןוויכמ , .ךובמ ךלומ עיפוי האבה המרב .עבצ לכב רודכ אצומ אוה ליבשה תליחתב .םיינועבצ וכפהי םהש ךכ הליסמה לכ ךרואל ותיא בוכרל םכילע .רתויב הרצקה ךרדה תא רוחבל םכילע ןכלו ,לבגומ העיסנה ןמז .תאז ושע זאו תישפנ רודכ םירייצמו טעמ ובשחת ,המר םיליחתמ .בהז יבכוכ השולש לבקל יוכיסה לדג ךכ ,רתוי רהמ המישמה תא םילשתש ל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות