משחק !רשנג לש ינלטק שאד באינטרנט

                                  Gnasher's Deadly Dash! קחשמ

!רשנג לש ינלטק שאד (Gnasher's Deadly Dash!):

!רשנג לש ינלטקה שאדב .בצקה תא דודשל ןווכתמ אוהש ןוויכמ ,יאמצע ןפואב לועפל טילחה רשנג .תחא תוחפל תוסנל םלחו תונמנמש תודורו ריזח תויקינקנ חנומ היה וירו .בוחרל אציו תויקינקנ לש הרובח ספת ,תונחל ףע רודכ ,הז תא לובסל הי .םוקמ תברקב היהו רוזאב רייס טושפ אוה ,דיימ וילא ץר רטושהש ,הקעז .דדושה רחא בוקעל רהימ רטושה .םיפפועמ םיט"לממ קמחתהל םגו ,םילותחו םירזייח :םינוש םילושכמ לעמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות