Plane War 1941 קחשמ

1941 סוטמה תמחלמ (Plane War 1941):

.האמו ןדיע לכב ,רבעל םגו דיתעל םג ,תע לכב תכלל קחשמה םלועב םעפ י .1941 - התליחתב דחוימבו ,הלודגה תיטוירטפה המחלמה לש ברקה תודשל ר .םידיספמ ןיידע וניתוחוכו ,דואמ הקזח ןיידע תיטסישפה הינמרג .יאבצ םחול לע טולשל תורשפא ךל םיקפסמ ונא ךכ םשלו ריוואב תוחפל םי .תיזחב וז הרזגב ביואה לש ריוואה יצ תא דימשהל הרטמב המישמל ואירמה .םיסונוב ףוסאלו תוריל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות