משחק יתרבח רטילוס באינטרנט

                                  Solitaire Social קחשמ

יתרבח רטילוס (Solitaire Social):

.רטילוס איצוהל ןמזה עיגה ,הלקה םוש ילב תיבב תבשל ךירצשכ ,רגסה ינ .תיתרבח רטילוס תארקנש ונלש תורשפאה תא םכל םיעיצמ ונא .םיינבלמ םיאת העברא שי םש ,תילאמשה הניפב םיפלקה לכ תא םישל ךירצ .ברזר יסיטרכ םע ןופיס חנומ םהיתחתמ .םידרוי םיכרעב תופלחתמ תופילח םע תוארשרש תיינב ידי לע ןרמתל ןתינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות