משחק תורעמ תפיט באינטרנט

                                  Cavern Drop קחשמ

תורעמ תפיט (Cavern Drop):

.השק איהש ןכיה דחוימבו ,העונתל תויונמדזה הברה תקפסמ הכישמה חוכב .םילוחכה םיימשהו שמשה תחת ונממ תאצל הצור ,ההכ ךובמב ספתנש ,קהוב .תחתמ תובלוצ תומצע םע תלוגלוג :טלשה דיעמש יפכ ,תועיפומ תוומ תודו .הפצרה לע ומכ תולקה התואב הרקתב בבותסי רוביגהו דבוכה חוכ תא הנש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות