משחק ןטק בלכ באינטרנט

                                  Little Dog קחשמ

ןטק בלכ (Little Dog):

.ןיבור ביבחו זילע בלכ הרג הנטק הווחב .הזל הז םירזוע םהו םיבר םירבח ונלש רוביגל .תרשרשב ותוא ומש ןיבור ילעב םעפ .ותוא ליכאהל וירבחל רוזעת ןטקה בלכה קחשמב התאו דואמ בער ונלש רוב .הלש רוקמב םצע הקיזחמה רופיצ תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .קחשמה שרגמל תחתמ יולג היהי דחוימ הרקב חול .םיוסמ ךרוא וק עובקל ולכות ותרזעב .בלכל םצעה תא תתלו הכרואל תכלל לכות רופיצה זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות