משחק םיעבצ 4 ברק באינטרנט

                                  4 Colors Battle קחשמ

םיעבצ 4 ברק (4 Colors Battle):

.בלה תמושת תאו ךלש הבוגתה תוריהמ תא קודבל לוכי התא ,םיעבצ 4 לש ש .קחשמה שרגמ זכרמב יולג היהי עוביר ,ךסמה לע םכינפל .ולשמ עבצ היהי םהמ דחא לכלש םירוזא רפסמל קלוחי אוה .תמיוסמ תוריהמב הלעמלמ לופיל וליחתי תויבוק .ולשמ עבצ םג היהי םהמ דחא לכל .ללחב בבותסהל עובירל םורגל ךרטצת ךסמה לע הציחל ידי לע .רכיכה לש קוידב עבצ רוזא ותוא תא ףילחהל ולכות תלפונה הייבוקל תחת .בוביסה תא ודיספה ,תאז תושעל ןמז םכל ןיא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות