משחק לדבהה תא אצמ קותמ קונית באינטרנט

                                  Sweet Baby Spot The Difference קחשמ

לדבהה תא אצמ קותמ קונית (Sweet Baby Spot The Difference):

.םהלש בשקה תא קודבל לכוי םכמ דחא לכ ,Sweet Baby Spot The Differe .םיקלח ינשל קלוחמ קחשמה הדש ,ךסמה לע עיפותש ינפל .תונומת יתש תוארל ולכות םהב .םידלי וראתי םה .ןיטולחל םיהז םהש בושחל יושע התא ,ןושאר טבמב .אוצמל ךרטצתש םהיניב םילדבה םנשי ןיידע ךא .רבכע תציחלב ותוא רחב ,ןהמ תחא לע וניאש טנמלא אצמו תונומתה יתש ת .שופיחב ךישמתו תודוקנ ךל חיוורת וז הלועפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות