משחק טמולפיד רייטילוס באינטרנט

                                  Diplomat Solitaire קחשמ

טמולפיד רייטילוס (Diplomat Solitaire):

.הוולשבו טקשב עגריהל תחא ךרד אוה רטילוס .דואמ דמחנ הזו ,דבוע ךלש חומה קר ,הז הרקמב .טמולפיד רייטילוס םשב רטילוס םכל םיעיצמ ונא .הנוילעה תינמיה הרושב םרוזיפ ידי לע הדשהמ םיפלקה תא איצותש העיצמ .םיסאב בושיחה תא ליחתהל ךירצ התא .םעפ לכב דחא קר ,תחא תבב םיפלק המכ זיזהל רשפא יא ךא ,תופילח תופי .םיפסונ םיסיטרכ וחקית ונממ ןופיס שי הנוילעה תילאמשה הניפב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות