משחק ףרוטמ ברק באינטרנט

                                  Crazy Battle קחשמ

ףרוטמ ברק (Crazy Battle):

.םייפוסניא תוברק םידדחתמ וב יאל ךתוא חלשי ףרוטמ ברק קחשמ .חוורה שקמ תא קזחהו ץחל ,תוריהמב קרזיי רוביגהש הצור התא םא ,דחוי .חותפה ללחב עיפוהל אל לדתשהלו יבויח םוקימב דימ רוחבל ךירצ רוביגה .םכתא ףקות ביואה רשאכ דחוימב ןתברקב וראשית לאו תויבחל בל ומיש .תומי ךלש יפואהו ץצופתי הז ,תיבחב הרית םא .םיבירי דגנ םג רבד ותואב שמתשהל ןתינ לבא .תונבל וטילחת המב יולת ,לזרב וא םינבל ,ץע ףוסאל םכילע ךכ םשל ךא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות