משחק רייטילוס בכוכ באינטרנט

                                  Planet Solitaire קחשמ

רייטילוס בכוכ (Planet Solitaire):

.Planet Solitaire ארקנש ונלש ירטנלפה רייטילוסל אבה ךורב .דחא םוקמב םתוא זכרל ,חטשהמ םיפלקה תא ריסהל איה רייטילוס לכ טעמכ .המישמ התוא ונלש קחשמב .םיפלק לש הדימריפ עיפות ךלומ .ךל רוזעל ודעונ םה ,ןופיס אצמנ הנותחתה תילאמשה הניפב וסיסבב .תוגוזב םיפלק ףוסאל ,הדימריפה תא ןיטולחל קרפל ךירצ התא .הרשע שולש תויהל בייח דמצה םוכס .גוז אלל ריסהל ןתינש דיחיה ףלקה אוה גניק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות