משחק סטראק קסרל באינטרנט

                                  Smash Karts קחשמ

סטראק קסרל (Smash Karts):

.ןושאר טבמב קר הז ךא ,ץורימה לולסמ לע טלוש סואכ .חצנל רומא ,קחשמה תא קודבל וטילחהש םינווקמה םינקחשה דחא הזו ,לול .בוביס לכב וכזו תודוקנה ברימ תא ועלק ,ךכ םשל .ןקחש אל רבכ התאו ךפהתי הז ,תינוכמל קסרתהל טושפ ,תע לכב תורחתהמ .הצוחה םכתא קורזל יוכיס םהל ונתית לא ,םיפוצח םיבירימ ורהזיה ,ןכל .ץראק שאמסב ךידגנתמ תא ףוקעל הסנמ ,תעבטה ישיבכב עסו הלאש תובית ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות